ἱεροῖς

ἱεροῖς
ἱερόν
neut dat pl
ἱερός
filled with
masc/neut dat pl
ἱερός
filled with
masc/fem/neut dat pl
ἱερόω
consecrate
pres opt act 2nd sg
ἱερόω
consecrate
pres subj act 2nd sg
ἱερόω
consecrate
pres ind act 2nd sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • ADITU — frequenti sepulhra honorandi ritus, memoratur eidem Capitolino ibid. c. 3. Tantum honoris Magistris suis detulit. ut imagines corum aureas in Larario haberet, ac sepulchra eorum aditu, hostiis, floribus semper honoraret. Ita membranae Palatinae… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • Circé — Pour les articles homonymes, voir Circé (homonymie). Circé offrant une coupe à Ulysse, v. 490 480 av. J. C., Musée national archéologiqu …   Wikipédia en Français

  • бесѣдовати — БЕСѢД|ОВАТИ (360), ОУЮ, ОУѤТЬ гл. Беседовать, разговаривать, общаться: Ѥгда съ ст҃ыими бесѣдɤѥши. въпрашѩи ихъ о дɤховьнѣмь. ѥгда ли не съ тацѣми. то ты самъ дховьнѣ бесѣдоуи. (ὅταν... λαλεῖς) Изб 1076, 72; ѥгда же ли пакы кого слышааше… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • AMISOS — Chalybum urbs, in Galatia Ptolemaeo, a Sinope distans 900. stadiis, secundum Strabonem, h. e. centum et duodecim mill. pass. cui Eupatorivam a Mithridate adiunctam esse, Appianus auctor est de Bellis Mithridat. Nempe Amisum ampliavit is et partem …   Hofmann J. Lexicon universale

  • CADMUS — I. CADMUS Agenoris fil. Phoenicum Rex. Alii eum e Tyro, alii autem e Sidone arcessunt, quibus habenda potior fides, quia Cadmi aevô Tyrus nondum erat condita. Regis filium Graeci faciunt, ut suo honori consulant, quia regnavit in Graecia; sed hoc …   Hofmann J. Lexicon universale

  • DIAETETAE — Graece Διαιτηταὶ, Lat. Arbitri, apud Athenienses erant, in quos litigatores de privatis contractibus, pro lubitu compromittebant: eorum sententiae standum erat, nec appellari poterat, vilegis: Ε῎ςται τὰκριθόντα, ὑπὸ τοῦ Διαιτητοῦ κύρια, Arbitri… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • HIERODULUS — Graece Ι῾ερόδούλος, aedituus, sacrorum minister Strab l. XI. p. 535. ἱεροδούλους γυναῖκαι vocat mulieres Deo vel Deae alicui consecratas. Cuiusmodi Hierodulas Veneris Corinthiae κατάκλείςτους ἑταῖρας appellat. Hesych. ex menre Casaub. ut infra… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • MYSTERIUM — Graeca vox, paganis olim frequens, nec Scripturis Patribusque ignota. Origo nominis Hebraica, satar enim eccultare est: Mistar, aut Mister est res obscondita, secretum. Graeci Grammatici etymon varie explicant, Μυεῖν est arcanam doctrinam tradere …   Hofmann J. Lexicon universale

  • OPIS — Nympha, Dianaecomes, Virg. Aen. l. 11. v. 867. Opis ad aeherium pennis aufertur Olympum. Item civitas, iuxta quam Tigris influit in mare Rubrum, Herodot l. 1. Idem Dianae epitheton sive Lunae, sicut et Loxo et Hecaerga, uti Servius docet in Aen.… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • PRAESUL — dictus est apud Romanos primus inter Salios, Martis Sacerdotes, a praesiliendo, quod Saliis ancilia per urbem, cum cantu et tripudiis, circumterentibus praeiret et chroeam duceret. Becmannus, in Origin. LL. Inde vox ad Episcopos denotandos a… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”